ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van de heer R. Vaessen, h.o.d.n. Vaessen Partyservice, gevestigd en kantoorhoudende te 6351 CK Bocholtz aan de Min. Ruijsstraat 8, hierna te noemen: “Vaessen”.
De wederpartij wordt aangeduid als cliënt.

Indien cliënt eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Vaessen en/of de werking van de algemene voorwaarden van Vaessen belemmeren of verhinderen.

OFFERTES EN BESTELLINGEN
Artikel 1:

1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door Vaessen uitgegeven prijscouranten, circulaires, advertenties orderbevestigingen en aanbiedingen, alsmede alle door Vaessen uitgebrachte offertes, hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.

2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Vaessen beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Vaessen zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is Vaessen bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst danwel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 1 en in artikel 4 lid 2 is bepaald.

3. De kosten welke Vaessen maakt indien cliënt een specifieke en schriftelijke offerte verlangt, dienen door cliënt naar redelijkheid aan Vaessen te worden vergoed, indien de offerte niet leidt tot (een) verdere overeenkomst(en) tussen cliënt en Vaessen.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 2:

1. Verbintenissen/overeenkomsten, aangegaan in naam van Vaessen verbinden Vaessen slechts indien zij door Vaessen persoonlijk danwel door diens schriftelijk daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.

2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts door Vaessen een beroep worden gedaan.

LEVERINGSTERMIJNEN EN –VOORWAARDEN
Artikel 3:

1. Leveringstermijnen en –voorwaarden door Vaessen genoemd, zijn onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, vrijblijvend.

2. Overschrijding van leveringstermijnen door Vaessen geeft cliënt geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Vaessen, behoudens het in lid 3 bepaalde.

3. Indien de door Vaessen genoemde leveringstijdstippen met meer dan 1,5 uur worden overschreden en de oorzaak van deze overschrijding niet het gevolg is van overmacht aan de zijde van Vaessen, dan heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter het recht enige schadevergoeding te eisen of andere verplichtingen jegens Vaessen op te schorten of zich te beroepen op schuldverrekening.

4. Alle leveringen vinden plaats ter vestigingsplaats van cliënt, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering van een bestelling die totaal boven de € 200,- is wordt in de regio Parkstad gratis bezorgd, mits levering op zondag is, dan worden te allen tijde € 20,- bezorgkosten berekend. Bij levering buiten de regio Parkstad worden bezorgkosten in rekening gebracht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan, noch voor rekening komt van Vaessen, dan is Vaessen gerechtigd de daaruit voor hem ontstane schade op cliënt te verhalen, welke schade wordt gesteld op tenminste 20% van de waarde van de door cliënt te leveren prestatie.

6. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht, alsmede hetgeen in artikel 3 lid 3 is bepaald, is aan een eventuele verplichting van Vaessen tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd binnen anderhalf uur na de afgesproken levertijd.

PRIJZEN
Artikel 4:

1. Alle door Vaessen gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders door partijen overeengekomen.

2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Vaessen worden aangepast. Indien door een aan cliënt toe te rekenen oorzaak extra werkzaamheden dienen te worden verricht (hierbij kan worden gedacht aan extra werkzaamheden indien door een aan cliënt toe te rekenen oorzaak één buffet later begint en daardoor ook later eindigt dan was overeengekomen) dan zullen deze extra werkzaamheden tegen het geldende uurtarief worden doorberekend aan cliënt.

BETALING:
Artikel 5:

1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaats van Vaessen op een door Vaessen aan te geven wijze.

2. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Terzake van de betaling is het cliënt jegens Vaessen niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.

4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5. De eventueel verschuldigde omzetbelasting over het geleverde dient geheel te zijn voldaan bij de levering.

6. Het staat Vaessen te allen tijde vrij alvorens tot levering over te gaan of met levering voort te gaan, zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van cliënt te verlangen.

7. Indien cliënt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft Vaessen het recht al zijn verplichtingen jegens cliënt op te schorten.

8. Iedere betaling door cliënt, ongeacht door welke oorzaak dan ook, aan Vaessen zal in mindering worden gebracht:

– ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van cliënt jegens Vaessen;
– vervolgens op hetgeen cliënt verschuldigd is aan Vaessen wegens kosten en rente;
– en uiteindelijk op nog aan Vaessen te betalen nota’s en facturen.

Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van cliënt jegens Vaessen.

VERZUIM
Artikel 6:

1. Cliënt is zonder enige ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens Vaessen niet of niet tijdig nakomt.

2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door cliënt heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.

3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen danwel de overeenkomst te ontbinden, heeft Vaessen voorts het recht zodra cliënt in verzuim is schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 20% van de waarde van door cliënt te leveren prestatie.

4. Indien cliënt niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot betaling van een geldsom, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan Vaessen een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

5. Zodra cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van Vaessen op cliënt direct en zonder voorbehoud opeisbaar.

6. Ongeacht verzuim heeft Vaessen het recht de overeenkomst te ontbinden indien redelijke grond bestaat dat cliënt zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, een en ander zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van Vaessen zoals het recht op schadevergoeding.

INCASSO
Artikel 7:

1. Indien Vaessen ter verkrijging van opeisbare vorderingen op cliënt overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder te verstaan de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van cliënt.

2. De in lid 1 bedoelde kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch zullen ten minste € 113,45 bedragen.

3. Wanneer het faillissement van cliënt door Vaessen wordt aangevraagd, is cliënt gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de faillissementsaanvraag verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Eventueel door Vaessen gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor rekening van cliënt.

4. Indien de overeenkomst met twee of meer cliënten gezamenlijk is gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

GEBREKEN
Artikel 8:

1. Indien de door Vaessen geleverde producten niet voldoen aan hetgeen cliënt hiervan mag verwachten, is Vaessen slechts gehouden tot vergoeding van de prijs van het geleverde. Vaessen aanvaardt in dat geval geen enkele verplichting tot schadevergoeding en Vaessen is alsdan niet gehouden tot vergoeding van enige schade welke door bedrijfsstoring of anderszins voor cliënt mocht ontstaan. Voorts is Vaessen alsdan niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van opdrachten, winstderving, persoonlijke ongevallen, hoe dan ook veroorzaakt.

2. Cliënt vrijwaart Vaessen voor alle aanspraken, daaronder die terzake van productaansprakelijkheid van derden tegenover wie Vaessen zich niet op deze voorwaarden kan beroepen, voor zover die aanspraken uitgesloten zouden zijn indien deze derden aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

ANNULERINGEN
Artikel 9:

1. Bij Vaessen bestelde leveringen worden door deze in rekening gebracht, indien cliënt de leveringen annuleert binnen een termijn van 5 dagen gelegen vóór de datum van levering.

RECLAMES
Artikel 10:

1. Reclames dienen Vaessen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, danwel na de datum waarop het feit waarop cliënt zich beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op straffe van verval van alle rechten van cliënt.

2. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot cliënt te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.

3. Het bewijs van tijdige reclame berust steeds bij cliënt.

4. Cliënt is verplicht om Vaessen in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.

5. Rechtsvorderingen die cliënt jegens Vaessen heeft uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen één jaar nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

6. Cliënt is verplicht de geleverde materialen bij aflevering te op gebreken te controleren, en eventueel geconstateerde gebreken terstond te melden aan Vaessen.

OVERMACHT
Artikel 11:

1. Indien zich buiten de wil van Vaessen omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van Vaessen redelijkerwijze geen nakoming van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft Vaessen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan:
oorlog en oorlogsgevaar, in- en/of uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen, verkeersopstoppingen en onverwachte verkeersomleidingen en voorts alle (andere) omstandigheden zoals wisselkoersschommelingen, die de overeenkomst voor Vaessen meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand komen van de overeenkomst was.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12:

1. Door Vaessen aan cliënt ter beschikking gestelde materialen dienen binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling door cliënt schoon en onbeschadigd te worden afgeleverd, zulks ter beoordeling van Vaessen, op een door Vaessen te bepalen plaats.

2. Eventueel door Vaessen te maken kosten voor herstel of reiniging van deze materialen worden aan cliënt in rekening gebracht.

RECHTSKEUZE
Artikel 13:

1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter te Maastricht.

2. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. Vaessen mag het door cliënt opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij door cliënt aan Vaessen schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.